Regulamin sklepu

Stylowe wnętrza regulamin sklepu.

 

Dane sprzedawcy:

 

STYLOWE WNĘTRZA NORBERT PRZEKORACKI

Ul. Młynarska 4 lok.14

91-823 Łódź

NIP: 7261129305

Sklep:

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 57

 

 

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

- Reklamowany towar należy dostarczyć do sklepu Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres sklepu

 

- Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową.

 

- Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

 

- Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

 

Ważne

Wysyłka:

- Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do sklepu

- Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu problemu

 

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)

konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania

przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy

wysłać drogą pocztową na adres sklepu Stylowe Wnętrza lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@stylowewnetrza.eu

 

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy

zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) zawartej w drodze aukcji publicznej;

4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Stylowe Wnętrza

ul. Partyzancka 57

95-200 Pabianice

e-mail: sklep@stylowewnetrza.eu

 

Ja ………………….......................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

......................................

 

Data zawarcia umowy ................

 

Imię i nazwisko ..........................

 

Adres ..........................................

 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ............................................

 

OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556

oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

(t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).